Wskaźniki rentowności

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Wskaźniki rentowności

Wskaźniki rentowności są jednym z najważniejszych dla inwestora elementów pełnej analizy wskaźnikowej.  Więcej na temat wskaźników na stronie analiza wskaźnikowa.

Wskaźniki rentowności związane są z wynikiem finansowym – oceniają rentowność spółki.

Należą do nich:

  1. Wskaźnik pokrycia straty z lat ubiegłych zyskiem bieżącym.
  2. Wskaźnik operacyjności.
  3. Wskaźnik rentowności sprzedaży.
  4. Wskaźnik zwrotu ze sprzedaży.
  5. Wskaźnik rentowności majątku.
  6. Wskaźnik rentowności kapitału własnego.

Ad 1. Wskaźnik pokrycia zyskiem bieżącym. Na podstawie wskaźnika możemy ocenić w jakim stopniu spółka jest w stanie pokryć straty z lat ubiegłych.

wskaźnik pokrycia zyskiem bieżącym= zysk bieżący

/ strata z lat ubiegłych×100%

Jeżeli wskaźnik przyjmuje wartość 0 %, tz.,że spółka nie generuje zysku bieżącego i nie jest w stanie pokryć strat z lat ubiegłych. W takim wypadku należy wyliczyć wskaźnika pokrycia skumulowanych strat =kapitał własny/straty z lat ubiegłych ×100%. Jeżeli wskaźnik nie osiąga wartości powyżej 100%, to sytuacja finansowa spółki jest bardzo trudna. Nie jest ono w stanie pokryć strat kapitałem własnym.

Ad 2. Wskaźnik operacyjności. Na podstawie wskaźnika oceniamy poziom kosztów w

spółce.

wskaźnik operacyjności = koszt uzyskania przychodów / przychody ze sprzedaży×100%

Ad 3. Wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS)Na podstawie wskaźnika możemy

ocenić jaka jest rentowność sprzedaży w spółce.

wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS) = wynik finansowy brutto

/ przychody ze sprzedaży×100%.

Wskaźnik w znacznym stopniu zależy on od długości cyklu produkcyjnego, powinniśmy porównywać go do przeciętnego wskaźnika w sektorze.

Ad 4. Wskaźnik zwrotu ze sprzedaży. Na podstawie wskaźnika możemy ocenić

efektywność sprzedaży.

wskaźnik zwrotu ze sprzedaży = wynik finansowy netto / przychody ze sprzedaży×100%

Im wyższa wartość wskaźnika, tym wyższa efektywność.

Ad 5. Wskaźnik rentowności majątku (ROA). Na podstawie wskaźnika możemy ocenić

jaka wielkość zysku przypada na każdą jednostkę pieniężną zaangażowaną w

aktywa spółki (rentowność aktywów spółki).

wskaźnik rentowności majątku (ROA) = wynik finansowy / aktywa ogółem ×100%.

Na jego podstawie oceniane są kompetencje kierownictwa w zarządzaniu.

Ad 6. Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE). Na podstawie wskaźnika

możemy ocenić jaki jest zwrot z funduszy zainwestowanych przez jego właścicieli.

wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) = wynik finansowy

/ kapitał własny ×100%.

Jego wartość powinna być co najmniej równa stopie inflacji.

W prawidłowo funkcjonującej spółce powinna być zachowana następująca zależność:

ROE > ROA > ROS

Zobacz także interesujące frazy:

  • wskaźniki rentowności interpretacja,
  • wskaźniki rentowności przedsiębiorstwa,
  • wskaźniki rentowności sprzedaży,
  • wskaźniki rentowności wzory